Дияк О. В. Українська мова: комплексне видання для підготовки до ЗНО 2014 ОНЛАЙН

Дияк О. В. Українська мова: комплексне видання для підготовки до ЗНО: навч. посіб. / О. В. Дияк, В. М. Прудка. — К., 2014. — 512 с.
Нині освіта набуває інноваційного характеру, що позитивно впливає на форму вання особистості, сприяє реалізації всіх її життєвих можливостей. Вимоги, які ставляться ло молоді за цих умов, досить високі, що спону кає випу скників загаль-ноосвітніх навчальних закладів критично і творчо мислити, застосовувати набуті знання і вміння практично, переосмислювати одержану інформацію і виявляти найвищий ступінь самостійності на шляху до вдосконалення. Стрімке поширення нових освітніх технологій лає змогу прогнозу вати результати навчальної діяльності, переду сім співвідносити набуті знання з кінцевою мстою навчання Пропонований навчально-трену вальний посібник допоможе старшокласникам та абітурієнтам підвищити якість знань з української мови, адапту ватися до певних типів завдань та умов, передбачених ЗНО.
Визначальною прикметою посібника є те, що його структу ровано за рівнями, відповідно до степеня підготовленості абітурієнта
І — стартовий рівень.
II — тренінговий рівень.
III — рейтинговий (підсумковий) рівень.
ЗМІСТ
Передмова …………..-
І Стартовий рівень
1. Фонетика. Орфоепія
1.1. Поділ звуків на голосні та приголосні………………………..6
1.2. Складоподіл. Наголос…………………………………….. 11
1.3. Фонетична транскрипція…………………………………… 16
1.4. Чергування голосних……………………………………….23
1.5. Чергування приголосних……………………………………..
2. Графіка. Орфографія
2.1. Українська абетка…………………………………………35
2.2. Співвідношення між літерами і звуками……………………….39
2.3. Правопис знака м’якшення…………………………………..44
2.4. Уживання апострофа………………………………………..
2.5. Спрощення груп приголосних…………………………………52
2.6. Позначення на письмі подовжених приголосних звуків……………57
2.7. Позначення на письмі змін приголосних за збігу їх…………….61
2.8. Правопис префіксів………………………………………..66
2.9. Написання складних і складноскорочсних слів …………………70
2.10. Правопис не ні з різними частинами мови……………………..82
2.11. Правопис слів іншомовного походження………………………..87
2.12. Уживання великої літери……………………………………95
3. Лексикологія. Фразеологія
3.1. Лексичне значення слова. Багатозначність слів……………… 102
3.2. Омоніми ………………………………………………. 106
3.3. Синоніми…………………………………………………
3.4. Антоніми………………………………………………..113
3.5. Лексика української мови з погляду її походження…………….117
3.6. Склад української лексики з погляду сфер уживання…………. 121
3.7. Українська лексика зі стилістичного погляду ……………… 122
3.8. Активна і пасивна лексика………………………………. 127
3.9. Ознаки н типи фразеологічних одиниць…………………….. 131
4. Морфеміка. Словотвір
4.1 Морфемна будова слова………………………………….. 135
4.2 Способи словотвор>……………………………………..144
5. Морфологія
5.1. Частини мови та їх класифікація ……………………….. 150
5.2. Іменник як частина мови…………………………………155
5.3. Прикметник як частина мови…………………………….. 172

5.4. Числівник як частина мови……………………………… 180
5.5. Займенник як частина мови……………………………….188
5.6. Дієслово як частина мови. Дієслівні форми……………….. 196
5.7. Прислівник як частина мови………………………………206
5.8. Службові частини мови…………………………………..211
5.8.1. Прийменник ……………………………………………211
5.8.2. Сполучник……………………………………………..216
5.8.3. Частка………………………………………………..222
5.9. Вигук…………………………………………………226
6. Синтаксис. Пунктуація
6.1. Поняття синтаксису і пунктуації…………………………230
6.2. Словосполучення: поняття, типи, способи зв’язку між компонентами……231
6.3. Речення: поняття, типи. Порядок слів у реченні……………………237
6.4. Просте двоскладне речення……………………………………..242
6.4.1 Головні члени речення…………………………………………247
6.4.2. Другорядні члени речення………………………………………252
6.4.3. Тире між підметом і присудком…………………………………257
6.4.4. Тире на місці пропущеного члена речення………………………..261
6.5. Типи односкладних речень……………………………………..265
6.6 Просте ускладнене речення………………………………………. 270
6.6.1 Речення з однорідними членами та їх пунктуаційне оформлювання…….270
6.6.2 Речення з відокремленими членами та їх пунктуаційне оформлювання…..275
6.6.3. Речення зі вставними і вставленими компонентами та їх пунктуаційне оформлювання…….283
6.6.4. Звертання: будова, позиційні можливості, пунктуаційне оформлювання………..288
6.7. Складне речення………………………………………………292
6.7.1 Складносурядні речення, розділові знаки в них…………………………293
6.7.2. Складнопідрядні речення, розділові знаки в них………………………299
6.7.3. Безсполучникові речення, розділові знаки в них……………………..307
6.8. Складні синтаксичні конструкції…………………………………..313
6.9. Речення з чужим мовленням………………………………………..317
6.10. Складне синтаксичне ціле…………………………………………323
7. Стилістика
7.1 Стилі сучасної української літературної …………………………….324
II Тренінговнй рівень
1. Орфографічний та пунктуаційний практикум………………………….333
2. Редагування текстів…………………………………………….343
3. Власне висловлення……………………………………………..346
III Рейтинговий рівень
Тренувальні тести у форматі ЗНО…………………………………………362
Бланк відповідей (зразок)………………………………………………493
Ключі-відповіді……………………………………………………….495
Частина 1

Частина 2

Похожие публикации

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×